కృష్ణ చైతన్యంలోబ్రహ్మచర్యం – Krsna catitanyanlobrahmacaryam

120.00

  • Paperback
  • Language: Telugu
  • ISBN-10: 9382109269
  • ISBN-13: 978-9382109266
  • Package Dimensions: 22.1 x 13.8 x 1.6 cm
Category:

ఒక “వినియోగదారు యొక్క గైడ్” జీవితం బ్రహ్మచారి చేయడానికి. మొదటి భాగం బ్రహ్మచర్యం యొక్క అనేక అంశాలు సంబంధించి విస్తృతమైన చర్చలు మరియు ఆచరణ మార్గదర్శకత్వం కలిగి ఉంటుంది. రెండవ భాగం శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క పుస్తకాలు, అక్షరాలు, మరియు రికార్డింగ్ నుండి బ్రహ్మచర్యం న భాషితముల సంగ్రహం. అమూల్యమైన బ్రహ్మచారి కానీ వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితం అభివృద్ధి లో తీవ్రంగా ఆసక్తి అన్ని భక్తులకు మాత్రమే.